Statut

UCHWAŁA Nr VI/51/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 czerwca 2011r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 ) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Lubrza uchwala:
 
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, zwany dalej "zakładem", jest samorządowym zakładem budŜetowym, utworzonym na podstawie uchwały Nr IX/55/95 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 22 marca 1995 r. z późniejszymi zmianami.
 
§ 2.
 1. Zakład jest samorządowym zakładem budŜetowym stanowiącym gminną jednostkę organizacyjną.
 2. Siedziba Zakładu znajduje się w Lubrzy przy ul. Harcerskiej 1.
§ 3.
Nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy. Rozdziała 2. Przedmiot działania Zakładu
 
§ 4.
Przedmiotem działania Zakładu jest :
 1. Zapewnienie odbiorcom dostaw wody o określonych parametrach technicznych i jakościowych;
 2. Prowadzenie prawidłowej gospodarki wodnej przy wydobyciu wody;
 3. Oszczędna i prawidłowa gospodarka wodą, usuwanie na bieżąco awarii, dbanie o ciągłą sprawność techniczną SUW, sieci wodociągowej i urządzeń p.poż. ;
 4. Pobieranie i ewidencjonowanie opłat za dostarczoną wodę;
 5. Usuwanie i wywożenie odpadów komunalnych oraz płynnych z terenu gminy;
 6. Pobieranie i ewidencjonowanie opłat za usuwanie odpadów komunalnych oraz płynnych;
 7. Administrowanie przyjętymi w zarząd lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy;
 8. Analizowanie warunków mieszkaniowych mieszkańców i prawidłowości wykorzystania warunków mieszkaniowych gmin;
 9. Zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 10. Naliczanie i pobieranie opłat z tytułu czynszu najmu oraz świadczeń związanych z eksploatacją mieszkania oraz prowadzenie ewidencji wypłat dodatków mieszkaniowych;
 11. Egzekwowanie warunków wykonywania umów zawieranych przez Zakład;
 12. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz stanu technicznego zarządzanych obiektów komunalnych;
 13. Przeprowadzanie analiz kosztów utrzymania zarządzanych budynków;
 14. Budowa i remont urządzeń komunalnych;
 15. Utrzymywanie czystości na istniejących cmentarzach komunalnych;
 16. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Rozdział 3. Organizacja Zakładu
§ 5.
 1. Zakładem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Wójta Gminy.
 2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.
 3. Zwierzchnikiem słuŜbowym Dyrektora Zakładu jest Wójt.
 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Zakładu i działa w jego imieniu.
 5. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanymi doń przepisach wykonawczych oraz sporządza według zasad tam podanych sprawozdania finansowe i budżetowe.
 6. Do zadań Dyrektora jako kierownika Zakładu należy:
 • zarządzaniem zakładem,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • opracowywanie regulaminu pracy,
 • przedkładanie Wójtowi Gminy do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego i zakładowego regulaminu wynagrodzeń.
 • Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
Rozdział 4. Gospodarka finansowa Zakładu
§ 6.
 1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem, zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.
 3. Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budŜetowych.
 4. Źródłami przychodów Zakładu są opłaty mieszkańców za usuwanie odpadów komunalnych, opłaty za pobraną wodę, wpłaty czynszu najmu oraz opłat za świadczenia związane z eksploatacją Zakładu oraz dotacje z budżetu gminy. Przychody przeznacza się na działalność Zakładu.
 5. Zakład prowadzi racjonalną gospodarkę na zasadach rachunku ekonomicznego i dyscypliny budżetowej.
 6. Zakład prowadzi rzetelną rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w § 6 ust. 4.
Rozdział 5. Mienie Zakładu
§ 7.
 1. Zakład jako jednostka organizacyjna gminy nie posiadająca osobowości prawnej zarządza powierzonym mu mieniem w zakresie udzielonych upoważnień przez Wójta Gminy.
 2. Zakład jest wyposaŜony w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.
 3. Zakład gospodarując powierzonym mu mieniem komunalnym zapewnia jego skuteczną ochronę.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 8.
Wszelkie zmiany postanowień statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
 
§ 10.
Traci moc uchwała XV/125/04 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 16 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy oraz uchwała Nr II/7/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
 
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Lubrza
 Elżbieta Szwadowska 
NazwaDataRozmiar
uchwala_nr_xxx-248-2014_rady_gminy_lubrza_z_dnia_13_lutego_2014r.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubrzy

2015-02-11 10:16223.58 KB
Script logo